Pogon za prečišćavanje otpadnih voda, Budva

Godina izgradnje:
Maj 2012. - Jul 2013. god.

Lokacija:
Budva, Crna Gora

Investitor:
Alpine Bau Gmbh Podgorica

Opis:
Projekat obuhvata izvođenje radova na izgradnji postrojenja kapaciteta 90.000 ES koje čine: zgrada sa rešetkama, peskolov sa mastolovom, bioaeracioni bazeni, finalni taložnici, pogon za tretman mulja, stanica za ferihlorid i administrativne zgrade. Zidovi visine 7m. Kružni bazeni prečnika 38m. Ukupno ugrađeno oko 13.000 mvodonepropusnog, sulfatno otpornog betona.